Log in
updated 6:58 AM MSK, Sep 24, 2022

Կարո՞ղ է արդյոք անձը ցանցն օգտագործել կամ ծառայությունը մատուցել առանց ռադիոհաճախականությունների օգտագործման համար պահանջվող թույլտվության: